Кариери

Повишаването на ефективността в Управлението на човешките ресурси е важна част от устойчивото развитие на Дружеството. Управлението на човешките ресурси е непрекъснат и целенасочен процес за подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение, мотивиране и развитие с цел ефективно изпълнение на организационните цели. Този процес трябва да бъде съпроводен с усъвършенстване на работната среда и условия на труд, които да гарантират сигурност на работното място на служителите; добро възнаграждение, адекватно на постигнатите резултати; възможност за обучение и развитие в кариерата, и добри служебни и човешки взаимоотношения. Ефективното управление на човешките ресурси се основава на разбирането, че хората са ключов фактор за конкурентно предимство на всяка една организация. Изграждането на взаимоотношения, които се базират на ценности като честност, справедливост и доверие, е елемент от  управленската  култура на „Торготерм” АД, насочена към отделната личност, към екипната работа и към изпълнение на задачите. Ефективното управление на човешките ресурси се основава на използването на съвременни методи, средства и инструментариум от световната и българска практика в тази област.